Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo jako spotřebitel odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky, u pravidelné opakované dodávky se počítá převzetí první dodávky zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost VSP DATA a.s., se sídlem Údolní 2188/14, 390 02 Tábor, identifikační číslo: 49241575, eshop.vspdata.cz, e-mail: eshop@vspdata.cz, Telefon: +420 381 489 172, doručovací adresa: VSP DATA a.s, E-SHOP, Údolní 2188, 390 64 Tábor, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Převzetí zboží, náklady spojené s vrácením zboží a odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

2.2 a) Převzetí zboží

- Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět na doručovací adresu: VSP DATA a.s, E-SHOP, Údolní 2188, 390 64 Tábor, nebo je předejte na adrese kamenné prodejny: VSP DATA a.s., E-SHOP Údolní 2188, 390 64 Tábor. Osoba kompetentní k převzetí je obsluha kamenné prodejny VSP DATA a.s, E-SHOP, Údolní 2188, 390 64 Tábor.  Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

2.2 b) Náklady spojené s vrácením zboží

- Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

2.2 c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

- Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Nárok na náhradu škody za snížení hodnoty zboží jsme oprávněni jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení kupní ceny.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Internetový obchod:          eshop.vspdata.cz

Společnost:                        VSP DATA a.s.

Se sídlem:                          Údolní 2188/14, 390 02 Tábor

IČ/DIČ:                              49241575 / CZ49241575

 

Doručovací adresa:         VSP DATA a.s, E-SHOP

                                           Údolní 2188, 390 64 Tábor

 

E-mailová adresa:             eshop@vspdata.cz

Telefonní číslo:                  +420 381 489 172

Za účelem odstoupení od kupní smlouvy vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete na internetových stránkách eshop.vspdata.cz.